శాంతా వసంత ట్రస్ట్ కు స్వాగతం

సర్వమానవులూ జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు విద్యాబుద్దులు గరపిన గురువులకు ప్రత్యక్షంగా ఋణపడివుంటారు. అంతే కాకుండా పరోక్షంగా సర్వమానవులూ, పర్యావరణానికి, ప్రకృతికి, సమాజానికి గాడంగ ఋణపడివుంటారు. ఒక వ్యక్తి ఎదుగుదల, పురోగతి, అభివృద్ధి అన్నింటికీ కారణం చుట్టూ ఉన్న సమాజంకూడా. తల్లిదండ్రుల, గురువుల ఋణం ఏదో రూపంలో చెల్లించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ స్పృహకురాని పర్యావరణ, ప్రకృతి, సమాజ సంబంధేతర ఋణం తీర్చుకోవలసిన అవసరం చాలానే ఉంటుంది. ఆ ఋణం తీర్చుకోవడానికే ‘శాంతా – వసంతా ట్రస్టు’కు రూపకల్పన చేశాం. అర్హులైన వారికీ అవసరమున్న వాటికీ చేయూతనిచ్చి శ్రేయోదాయక సమాజానికి ఒకింత తోడ్పడటమే ‘శాంతా – వసంతా ట్రస్టు’ ధ్యేయం. శ్రేయోదాయక సమాజానికి మూలస్థంభాలు విజ్ఞానం, వినోదం, ఆరోగ్యం, చైతన్యవంతమైన కళా స్వరూపాలు. వీటికి చేయూత నివ్వడమే పరమోద్దేశ్యం.

కార్యక్రమాలు

చేయూత / ప్రోత్సాహం

ట్రస్ట్ ఉద్దేశాలకు అనుగుణంగా విద్య, వైద్య, సంస్కృతులకు సంబందించిన కార్యక్రమాలకు, వాటి నిర్వహణకు, నిర్వహించేవారి శ్రద్ధ, నిబద్ధతలను గుర్తించి, తగు విధంగా సహాయ సహకారాలు వీలైనంతవరకు అందిస్తుంది.

Menu